18. 10. 2019  18:15 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Výučba informatiky a automatizácie podľa požiadaviek trhu práce

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výzva je orientovaná na nadväzovanie partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami z prihraničných krajov SR a ČR. Jej špecifickým cieľom je "Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce". V rámci projektu STU v Bratislave zastúpená MTF vytvorí partnerstvo s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zastúpenou Fakultou aplikovanej informatiky. Riešitelia v spolupráci s expertmi z praxe (na každej strane zástupcovia 5 firiem) analyzujú súčasné študijné programy z oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie a navrhnú ich úpravy v súlade s požiadavkami praxe. Projekt podporí aj možnosti prezentácie firiem na pôde zapojených vzdelávacích inštitúcií a možnosti odborných stáží, resp. vypracovania záverečných prác vo firmách.
Druh projektu:Interreg VA: SR - Česká republika ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:01. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0