22. 10. 2019  18:21 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Slovenská technická univerzita v Bratislave E-vzdelávanie a implementácia informačných technológií vo výučbe materiálovo-technologických predmetov

Garant: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na implementáciu e-learningu do vyučovacieho a skúšobného procesu v materiálovo orientovaných predmetoch, ako sú Náuka o materiáloch I, Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov, Tepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálov a Termodynamika a kinetika, vyučovaných na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF STU).
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:006STU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matej Pašák, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.riešiteľ