14. 12. 2019  2:58 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Simulácie budov v klimatických podmienkach Slovenskej republiky

Garant: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom navrhovaného projektu je výskum komplexných väzieb medzi obalovými konštrukciami budov a ich vnútorným prostredím prostredníctvom parametrických simulačných počítačových štúdií (?virtuálne experimenty?) v klimatických podmienkach Slovenskej republiky. Integrované počítačové simulácie celých budov a obalových konštrukcií budov budú bázované na matematickom modelovaní, experimentálnych meraniach a interdisciplinárnom prístupe. Výskumný kolektív sa zameria na okruhy problémov, ako sú: - počítačové simulácie energetického a environmentálneho správania udržateľných budov, - simulácie a experimentálne merania energetických a pohodových aspektov tienených zasklení, - dynamické simulácie denného osvetlenia budov, - simulácie obnoviteľných energetických systémov integrovaných do obalových konštrukcií budov, - počítačové simulácie a experimentálne štúdium aplikácií materiálov s fázovou zmenou v konštrukciách budov, - pasívne chladenie budov v klimatických podmienkach Slovenska a ďalšie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0647/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0