23. 10. 2019  15:33 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Rozšírenie laboratória riadiacich systémov a tvorba nových študijných materiálov

Garant: Ing. Dušan Horváth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným ciel'om projektu je doplnenie a rozšírenie „Laboratória riadiacich systémov”. Táto East' riešenia projektu je zameraná na doplnenie chýbajúcich robotických zariadení, ich súčiastkovej základne a modulov vhodných na doplnenie robotických zariadení. Dalším döležitým ciel'om je vytvorenie programov na výpočet synaptických váh (pamöti) neurónov riadiacich subsystémov robotov na výučbu neurónových sietí. K robotickým zariadeniam (predovšetkým malým mobilným dvojkolesovým robotom) budú vytvorené manuály, školiace materiály alebo návody, umožňujúce študentom osvojit' si lýchlejšie poznatky o neurónových sieťach. Vybavenie laboratória tak umožní komplexne rozvíjať nielen teoretické vedomosti, ale aj odborné a praktické zručnosti v oblasti neurónových sietí a realizácie vhodnej topológie neurónových sieti na ovládanie pohybu malých mobilných robotov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:034STU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Dušan Horváth, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.riešiteľ
Ing. Tibor Horákriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.riešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.riešiteľ