17. 10. 2019  6:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia progresívnych technológií, metód a foriem do vzdelávania v študijnom odbore Bezpečnostné vedy

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Bezpečnostné vedy (Záchranné služby) na Technickej univerzite vo Zvolene (program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) a na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave (program Integrovaná bezpečnosť) prostredníctvom aplikácie progresívnych technológií, metód a foriem vzdelávania. Pre vybrané predmety a tematické celky jadra študijného odboru budú vytvorené a zaradené do výučby inovatívne elektronické učebné materiály a videopríručky a s využitím technológie 3D a veľkoformátovej tlače aj nové moderné učebné pomôcky. Pre praktické cvičenia budú pripravené učebné materiály na báze priamej interakcie pedagóg – študent s využitím moderných IKT zariadení a s aplikáciou Microsoft Education nástrojov (súčasť Microsoft Office 365). Úroveň vedomostí bude overovaná on-line skúšobnými testami. Okrem vytvorenia nových multimediálnych interaktívnych učebných materiálov a zlepšenia kompetenčných schopností študentov a absolventov bude prínosom on-line prístup a zlepšenie dostupnosti aktuálnych učebných materiálov aj pre študentov na iných vysokých školách a odborníkov z praxe.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:001TU Z-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.riešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.riešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.riešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.riešiteľ