14. 10. 2019  8:02 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcie neočakávaných udalostí v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt nadväzujena výskum realizovaný v rámci dizertačnej práce Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát. Projekt si kladie za cieľ inovatívnym spôsobom pristúpiť k problematike predikcie neočakávaných udalostí v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie a získavania znalostí z dát. Skúmanie a zefektívnňovanie týchto metód a ich následné nasadzovanie pre účely optimalizácie a predikcie v systémoch riadenia procesov má v súčasnosti rastúcu tendenciu. Výhodou tohto prístupu je netriviálne riešenie problémov predikcie a zefektívnenia v prípadoch, kedy je systém riadenia procesu ovplyvňovaný veľkým množstvom parametrov, ktoré nie je možné efektívne vyhodnocovať triviálnymi metódami. Rastúci trend nasadzovania a skúmania metód umelej inteligencie a metód dolovania dát je spôsobený aj zvyšujúcim sa záujmom praxe o aplikovanie konceptu Industry 4.0, ktorého jeden pilier pojednáva o dôležitosti analýzy dát a získavania nových znalostí z veľkého množstva dát pre účely optimalizácie a predikcie.V rámci projektu bude navrhnutý a implementovaný SCADA a MES systém určený pre zber a vyhodnocovanie dát z výrobnej linky MPS 500. Následne budú produkčné dáta analyzované a budú slúžiť ako podklad na vypracovanie metodiky. Riešenie predpokladá prínosy pre priemyselnú prax v podobe spomínanej metodiky a prínosy pre vedný odbor v podobe návrhu nových a zefektívnenie vybraných predikčných a optimalizačných metód a algoritmov. Projekt bude realizovaný na výrobnej linke MPS 500, ktorá je vybavená zariadeniami štandardne používanými v priemysle a predstavuje model výrobného procesu.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Bartoň riešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD. riešiteľ
Ing. Pavol Vašek riešiteľ