4. 7. 2020  4:37 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Analýza vplyvu mechanického zaťaženia vysokoteplotných supravodivých pások na degradáciu ich elektrických vlastností

Garant: Ing. Štefan Vrtiel


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt je zameraný na modelovanie a numerickú simuláciu napäťovo-deformačných polí v podmienkach globálneho a lokálneho mechanického namáhania vysokoteplotných supravodičov REBCO, ako aj viacvrstvových CORT káblov, zhotovených zo supravodivých REBCO pások, s využitím programového systému ANSYS, resp. DEFORM a analýzu vplyvu mechanického zaťaženia na ich elektrické vlastnosti. Pre tieto účely budú vypracované parametrické simulačné modely pre skúmanie dôsledkov rôznych typov jednoduchých a kombinovaných mechanických zaťažení supravodivých pások a CORT káblov. Simulačné modely a výsledky numerických analýz budú verifikované pomocou experimentálnych meraní optickou metódou digital correlation method pri izbovej teplote, navrhnutým in-situ meraním poklesu kritického prúdu v závislosti od lokálneho namáhania pri teplote kvapalného dusíka, ako aj pomocou štrukturálnej analýzy s využitím techník optickej a elektrónovej mikroskopie. Mechanické a elektrické vlastnosti supravodivej REBCO pásky budú merané experimentálne na Elektrotechnickom ústave SAV a Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Získané poznatky budú využité na stanovenie podmienok procesu ručného káblovania krátkych CORT káblov, ako aj výroby dlhých viacvrstvových CORT káblov pomocou automatizovanej káblovacej linky. Výsledky projektu budú tiež aplikované pri teoretických odhadoch degradácie okrúhlych viacvrstvových vodičov, navinutých zo skúmaných supravodivých REBCO pások a teoretickom návrhu supravodivého magnetu pre tokamak.
Druh projektu:
Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2019
Datum ukončení projektu:31. 07. 2020
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Štefan Vrtiel
zodpovedný riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ