26. 6. 2019  14:12 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá návrhom, analýzou a implementáciou nových metód konečných objemov pre 3D úlohy spracovania obrazu a 3D a 4D úlohy spracovania obrazových postupností. Tieto metódy budú aplikované v praktických úlohách filtrácie a segmentácie obrazu. Matematické úlohy, ktoré sa budú riešiť sú reprezentované nelineárnymi parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, pričom pri návrhu numerických schém budú zohľadnené predovšetkým nelineárne členy anizotropickej tenzorovej difúzie, ďalej členy pomalej a rýchlej difúzie a advektívne členy dané externým vektorovým poľom. Pre všetky tieto úlohy bude hlavným cieľom:- vytvoriť efektívne sériové a paralelné implementácie navrhnutých numerických algoritmov, a- ukázať stabilitu a konvergenciu 3D a 4D konečno-objemových numerických schém k variačným riešeniam parciálnych diferenciálnych rovníc.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:LPP - 0020-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0