27. 6. 2019  8:10 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Metóda konečných objemov v spracovaní obrazu

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá návrhom, analýzou a implementáciou nových metód konečných objemov pre 3D úlohy spracovania obrazu a 3D a 4D úlohy spracovania obrazových postupností. Tieto metódy budú aplikované v praktických úlohách filtrácie a segmentácie obrazu. Matematické úlohy, ktoré sa budú riešiť sú reprezentované nelineárnymi parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, pričom pri návrhu numerických schém budú zohľadnené predovšetkým nelineárne členy anizotropickej tenzorovej difúzie, ďalej členy pomalej a rýchlej difúzie a advektívne členy dané externým vektorovým poľom. Pre všetky tieto úlohy bude hlavným cieľom:- vytvoriť efektívne sériové a paralelné implementácie navrhnutých numerických algoritmov, a- ukázať stabilitu a konvergenciu 3D a 4D konečno-objemových numerických schém k variačným riešeniam parciálnych diferenciálnych rovníc.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:LPP - 0020-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0