19. 6. 2019  0:42 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na parametrizáciu fyzicko-geografických charakteristík povodia a procesov hydrologickej bilancie pre modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu, s dôrazom na zmenu odtoku spôsobeného zmenami využitia krajiny. V rámci riešenia projektu sa bude pokračovať vo vývoji zrážkovo-odtokového modelu s priestorovo rozčlenenými parametrami. Budú sa testovať a spresňovať rôzne schémy procesov hydrologickej bilancie a ich parametrizácie a posudzovať ich vplyv na presnosť modelovania odtoku z povodia a jeho zložiek. Model bude použitý na určenie vplyvu zmien využívania územia na Slovensku na zmenu odtoku a jeho zložiek.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:LPP - 0254-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0