14. 10. 2019  1:01 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici

Garant: doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt v polohe experimentu overuje možnosti sprostredkovania historickej výpovede o živote predošlých generácií v multikultúrnom prostredí našich historických miest - prostredníctvom historických cintorínov. Týmto pamätihodnostiam sa dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť. Na príklade cintorína ?Zvonový vŕšok? v Banskej Štiavnici umožňuje prehĺbiť poznanie, overiť metódy dokumentácie a prezentácie historických osobností, multikultúrnych vzťahov a spolužitia v meste. Poskytne podnety a inšpirácie na kultúrno-spoločenskú rehabilitáciu cintorínov a ich zapojenie do aktuálnych programov sociálneho a kultúrneho rozvoja lokalít a regiónov. Postup je možné analogicky aplikovať aj v iných lokalitách.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Identifikácia projektu:3/6269/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0