17. 10. 2019  12:08 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych intermatalických zliatin na báze titánu pre extrémne namáhania

Garant: Ing. Svetozár Demian


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj optimálnej metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych a ťažko taviteľných intermetalických zliatin na báze titánu (TiAl, TiB2 a pod. ) a výskum nových systémov vhodných pre extrémne podmienky charakterizované najmä vysokou teplotou, agresívnym prostredím, vysokovým mechanickým a tepelným namáhaním. Požadované chemické zloženie a nižšia cena novej generácie polyfázových intermetalických zliatin na báze TiAl sa dosiahne pomocou prekurzorov pripravených originálnym spôsobom z východzích surovín izostatickým reakčným kompaktovaním, ktoré budú následné pretavované v plazmovej alebo oblúkovej peci.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:4/2007/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Svetozár Demianzodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva