Oct 14, 2019   10:28 a.m. Boris
Academic information system

Projects


The Farm of virtual and terminal servers

Supervisor: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Realizácia virtuálnych a terminálových serverov by znamenala zlepšenie možností na prípravu študentov FIIT STU najmä v oblasti projektovej práce, ktorá je kľúčová pre odborníkov v oblasti informatiky. Takéto riešenie by tiež znamenalo výrazné zníženie počtu fyzických počítačov potrebných na riešenie študentských projektov a samozrejme aj zjednodušenie správy a údržby tejto výpočtovej techniky.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Project identification:5d-FIIT/2007-2
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2007
Project close date:30. 11. 2007
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:0