Oct 18, 2019   9:27 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Parallel computer system of the Grid type

Supervisor: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Súčasné požiadavky na výkonnosť počítačových systémov v aplikačných oblastiach numericky extenzívnych výpočtov, umelej inteligencii a simulácii sú tak vysoké, že ich nie je možné uspokojiť klasickým jednoprocesorovým systémom so sekvenčným spracovaním. Použitie paralelných princípov spracovania je najefektívnejšia forma spracovania a je rozhodujúcou tendenciou pri zvyšovaní výkonnosti počítačových systémov. V súčasnosti nie je na STU paralelný počítačový systém, ktorý by umožňoval primeranú prípravu odborníkov IT v oblasti tvorby nástrojov a aplikácií paralelných počítačových systémov.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Project identification:5d-FIIT/2007-1
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2007
Project close date:31. 12. 2007
Number of workers in the project:15
Number of official workers in the project:0