Oct 23, 2019   10:10 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Center of the global network technologies

Supervisor: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Centrum bude schopné zabezpečovať prípravu tak inštruktorov -- pedagógov pre celú SR (doposiaľ sú pripravovaní v zahraničí), ale aj samotných študentov STU v Bratislave (v súčasnosti je do programu priamo zapojených viac ako 350 študentov STU a viac ako 500 študentov v rámci bratislavského regiónu). Je pripravená implementácia CNAP do študijných osnov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študijných programov Informatika a Počítačové systémy a siete. Projekt je aj jedným z ďalšieho rozvíjania praktických naplnení Memoranda o spolupráci podpísaného medzi MŠ SR a spoločnosťou Cisco Systems s potenciálnou možnosťou zriadenia Academy Training Centre (CATC) pre špecifikovaný región pri uvedenej RCNA). Centrum má ambície stať sa v budúcnosti prezentačným pracoviskom CNAP - e-learningových technológií a osvojovania si nových vzdelávacích metodológií s využitím multimediálnych prvkov nie len pre potreby STU v Bratislave ale aj potreby pedagogických pracovníkov z celej SR. Navyše centrum môže poskytovať vzdelávanie aj v rámci Inštitútu celoživotného vzdelávania a vzdelávania pre neakademickú sféru.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Project identification:5d-FIIT/2006-3
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:11
Number of official workers in the project:0