17. 8. 2019  23:31 Milica
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov

Garant: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt prehodnocuje a aktualizuje súčasné zaužívané princípy pri tvorbe prostredia určeného na vzdelávanie detí a dospelých ? a to čo sa týka proporcií, členenia , materiálu, farebnosti stavebného interiéru a mobiliáru, s cieľom dať tomuto rpostrediu ľudský rozmer v maximálnej možnej miere. Jeden z najdôležitejších cieľov projektu je preskúmanie aktuálnych biologických a spoločenských (kultúrnych) potrieb človeka rôznych vekových kategórií, a s tým úzko spojené správanie sa užívateľov priestoru. Ďalším cieľom je definovanie vplyvu týchto činiteľov na kreativitu, schopnosť sústrediť sa, učiť sa a dosahovať žiadúce pracovné výkony a zároveň eliminovať zdravotné riziká.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra interiéru, výstavníctva a scénografie (UA2 FA)
Identifikácia projektu:1/0903/09
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0