Oct 14, 2019   12:38 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Utilisation of corelation functions amoung the physical properties of cellular concrete in quality control

Supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Kvalita pórobetónu, podobne ako pri iných materiáloch, je charakterizovaná súborom jeho vlastností. Medzi vlastnosťami existujú vzájomné väzby, ktoré možno matematicky vyjadriť vo forme korelačných vzťahov. Cieľom projektu je kvantifikovať tieto vzťahy a následne ich využiť v systéme riadenia kvality pri výrobe pórobetónu. K základným budú patriť vzťahy medzi objemovou hmotnosťou, vlhkosťou, tepelnou vodivosťou, pevnosťou v tlaku a pod. Podkladom pre stanovenie korelačných vzťahov budú laboratórne stanovené vlastnosti pórobetónov s rozdielnou štruktúrou pripravených spoluriešiteľom projektu.
Kind of project:VTP ()
Department:Department of Material Engineering (FCE)
Project identification:AV 4/0021/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0