18. 6. 2019  15:53 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti prebiehajúce antropogénne zmeny v povodiach SR, prirodzené kolísanie klímy, ako aj očakávaná klimatická zmena, prinášajú v oblasti režimu vody v tokoch množstvo závažných problémov. Cieľom projektu je stanoviť citlivosť jednotlivých regiónov Slovenska na tieto očakávané zmeny z hľadiska režimu povrchových vôd. V SR budú identifikované a vyčlenené regióny s nízkou, strednou a vysokou citlivosťou tokov na tieto zmeny. Pri hodnotení jednotlivých povodí budú použité štatistické metódy, matematické modelovanie a metódy regionalizácie. Zhodnotené budú nízke vodnosti i povodňové prietoky neovplyvnených tokov v ročnom a mesačnom kroku za čo najdlhšie obdobie pozorovaní (minimálne obdobie 1961-2006). Tieto budú porovnané s očakávanými zmenami vyplývajúcimi z antropogénneho ovplyvnenia najmä v dôsledku klimatickej zmeny.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:2/0096/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0