14. 12. 2019  2:44 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt formuluje a overuje metodiku pasportizácie pamiatok cintorínov, ich kultúrno-historických hodnôt, rehabilitácie a využitia ako súčasti aktuálnych programov sociálneho a kultúrneho rozvoja lokalít a regiónov. Týmto pamätihodnostiam sa dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť. Na príklade cintorína ?Zvonový vŕšok? v Banskej Štiavnici prispieva k prehĺbeniu poznania, dokumentovania a prezentácie multikultúrnych vzťahov a spolužitia rozdielnych konfesií, ako charakteristického znaku spoločenstva jej obyvateľov. Podáva metodický návod na ich úspešnú rehabilitáciu a zapojenie do kultúrneho života mesta. Postup je možné analogicky aplikovať aj v iných lokalitách.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:3/6269/08-SvF
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0