20. 10. 2019  18:35 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov

Garant: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zostatkový výkon v kontajneri vyhoreného jadrového paliva (VJP) sa nedá merať priamo. Ak by sa však kontajner matematicky modeloval ako tepelná sústava, bolo by možné jeho zostatkový výkon odvodiť nielen na základe výkonových pomerov, ale aj na základe známych alebo merateľných fyzikálnych veličín (tepelná kapacita, povrch, teploty kontajneru a okolia, koeficienty prestupu tepla a iné). Z nich by sa vypočítal zostatkový výkon. Získaná hodnota by sa porovnala s hodnotou určenou klasickým jadrovo-fyzikálnym výpočtom.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0308-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2010
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ