17. 2. 2020  23:48 Miloslava
Akademický informačný systém

Projekty


Iónová syntéza funkčných nanočastíc na báze prechodných kovov: ab initio modelovanie a experimentálna syntéza

Garant: Ing. Pavol Noga, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nanočastice vnorené do substrátu často definujú mnoho povrchových ako aj objemových vlastností materiálov. Je preto žiaduce mať pod kontrolou ich rast, štruktúru a zloženie ako aj pochopiť procesy a príčiny ich tvorby. Projekt sa tejto problematike venuje z troch pohľadov: (i) úmyselná syntéza nových kryštalických fáz / polymorfov pomocou iónového zväzku - zameraná na oxidy a halidy prechodných prvkov, kde nové, zatiaľ nepreskúmané stechiometrie a štruktúry môžu viesť k neočakávaným vlastnostiam zvlášť zaujímavým pre elektroniku, spintroniku a optiku (ii) nanočastice účelovo modifikujúce základný substrát s cieľom meniť, resp. ladiť elektrické, optické a magnetické vlastnosti povrchov - dôraz sa bude klásť na dopovanie zlatom a striebrom a (iii) pochopenie mechanizmov vzniku a formovania týchto častíc, ako aj ich vplyv na fyzikálne vlastnosti zliatin a zlúčenín, kde nanočastice sú často produktom (žiaducim alebo nežiaducim) fázovej segregácie v dôsledku tepelného zaťaženia a/alebo následkom ožarovania, ktoré majú žíhací účinok, kde nezmiešateľnosť prvkov tvoriacich vzorku alebo preferenčná tvorba niektorej fázy sa stávajú dominantnými - hlavný dôraz je kladený na implantáciou syntetizované oteruvzdorné a tvrdé vrstvy ako aj vplyv ožiarenia na viackomponentné zliatiny.
Druh projektu:APVV - Dunajská stratégia ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:DS-FR-19-0021
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ