15. 7. 2020  9:44 Henrich
Akademický informačný systém

Projekty


Korózna odolnosť a spoľahlivosť nových zliatin a nanozliatin pre bezolovnaté spájkovanie

Garant: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom tohto projektu je preskúmať korózne mechanizmy sľubných zliatin pre bezolovnaté spájkovanie. Odolnosť voči korózii je zvlášť dôležitá pre praktické aplikácie. V projekte pripravíme a preštudujeme niekoľko binárnych a ternárnych zliatin a nanozliatin s rôznym chemickým zložením. Preštudujeme vzťah medzi chemickým zložením, fázovým zložením a mikroštruktúrou. Budeme skúmať vplyv podmienok spracovania (čas žíhania, rýchlosť ochladzovania, atď.) na vývoj fáz. Hlavnou časťou projektu bude štúdium elektrochemickej korózie jednotlivých zliatin vo vodných elektrolytoch. Naším cieľom je preskúmať elektrochemickú koróznu odolnosť fáz a objasniť vzťahy medzi koróznou aktivitou zliatin a ich chemickým a fázovým zložením. Naším cieľom je tiež preskúmať účinky rôznych elektrolytov. Ďalej budeme skúmať mechanické vlastnosti zliatin pri zvýšených teplotách (korózne praskanie pod napätím) a pri simulovaných atmosférických podmienkach (skúška v soľnej hmle). Preštudujeme mechanizmy korózie materiálov a identifikujeme jednotlivé produkty korózie. V záverečnej fáze projektu nasyntetizujeme starostlivo vybrané oxidy a preštudujeme ich fyzikálnochemické vlastnosti. Cieľom projektu je identifikácia materiálov odolných voči korózii.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-2019-0001
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Sanny
spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ