19. 10. 2020  18:22 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium koevolúcie medzi génmi a mémami metódami umelého života a teórie replikátorov

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Evolučnými metódami umelého života a teórie replikátorov bude študovaná koevolúcia medzi génmi a mémami. Populácia bude obsahovať komplexy zložené z jedného génu a z jedného mému, komplex sa nazýva m-gén. Množenie m-génov v populácii bude založené na týchto troch elementárnych operáciách: 1) replikácia (m-gén je replikovaný na iný m-gén - potomok, ktorý obsahuje aj mutáciu pôvodného m-génu; 2) interakciu (memetický transfer z donora na akceptor) a 3) extinkciu (m-gén je vyeliminovaný z populácie). Pomocou počítačových simulácií "in silico" budeme študovať koevolúciu medzi mémami a génmi a identifikovať rôzne mechanizmy evolúcie mémov v populácii. Výsledky práce umožnia rozpoznať rôzne mechanizmy sociálneho učenia v multiagentových systémoch, pri ktorých dochádza k prenosom poznatkov (mémov) z jedného agenta na druhého.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/0804/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0