25. 6. 2019  20:06 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov

Garant: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na skúmanie prenosových javov pri ochladzovaní súčiastok vo vybraných chladiacich prostrediach, ktoré sú používané v praxi. Cieľom je kvantifikovanie účinkov ochladzovacích prostredí na zvislých, horizontálnych a šikmých povrchoch súčiastok. Experimentálnym meraním časového priebehu teploty vo vybramom mieste a použitím numerickej simulácie v aplikačnom softvéri je možné predikovať funkčnú závislosť kombinovaného koeficienta prenosu tepla od teploty povrchu, okamžité hustoty tepelného toku z ochladzovaného povrchu a rýchlosti ochladzovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0721/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Dipl.-Ing. (FH) Steven Dühring, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Lacko, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Milan Lašček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Nečasspoluriešiteľ
Ing. Ján Španielka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tršo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Vražičspoluriešiteľ