7. 7. 2020  1:25 Oliver
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia

Garant: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na optimalizáciu kábla vyrobeného z vysokoteplotných supravodivých pások navinutých na jadre v tvare rúrky s možnosťou chladenia kábla pomocou prietoku chladiaceho média jeho stredom. Účelom optimalizácie je podstatné zníženie striedavých strát, ktoré sa dosiahne prostredníctvom troch modifikácií kábla. Prvou je redukcia šírky použitej 4 mm supravodivej pásky na 1 mm s krokom min. 0,2 mm, pričom daná variabilita v šírke pásky by mala umožniť prípravu káblov s optimálnym vrstvením a vyššej flexibility. Druhou modifikáciou je dodatočné zúženie šírky supravodiča vytvorením plytkých rýh tzv. striations v supravodivej vrstve pozdĺž pásky s už optimalizovanou šírkou. Oba procesy si vyžadujú vývoj vhodného spôsobu delenia a ryhovania supravodivých pások s minimálnym vplyvom na mechanické, štruktúrne a elektrické vlastnosti pások. Treťou úpravou je inovácia centrálnej rúrky, na ktorú sa kladú nároky výrazne zníženej elektrickej vodivosti. Modifikované supravodivé pásky a káble pripravené z nich budú charakterizované z hľadiska mechanických a elektromagnetických vlastností. Väčšina experimentov bude mať podporu počítačového modelovania.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-19-0026
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ