17. 6. 2019  11:00 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky

Garant: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie a analýzu súčasných teoretických poznatkov z manažérstva kvality a predpokladané smery vývoja teórie a požiadaviek praxe (požiadavky a potreby trhu). Na základe analýzy spracovanie informácií a vyhodnotenie výsledkov diferencovane pre skúmané priemyselné odvetvia. Zhodnotenie aplikácie procesov týkajúcich sa manažérstva kvality v skúmaných odvetviach priemyselnej praxe v porovnaní s požiadavkami jednotlivých modelov systému manažérstva kvality (ISO9001:2000, TS 16 949, AQAP). Vypracovanie návrhov pre zlepšovanie procesov v oblastiach, kde boli zistené najväčšie nedostatky. Výstupom bude spracovanie návrhu systémového riešenia pre účinnejšie uplatňovanie požiadaviek v oblasti manažérstva kvality pre požiadavky podnikovej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0229/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Marton, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ