27. 1. 2020  16:14 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza hraničných vrstiev trojbodových a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je podať geometrickú a kvantitatívnu analýzu dynamiky troj a štvorbodových okrajových úloh pre singulárne perturbované obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu epsilon y''=f(x,y,y') blízko kritickej variety (hyperbolickej a nehyperbolickej)
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF), Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF), Katedra matematiky (UIAM MTF)
Identifikácia projektu:1/0068/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
RNDr. Marcel Abas, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Drobnáspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Haluška, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ľudmila Vaculíkováspoluriešiteľ