20. 10. 2019  18:18 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Enviromentálne dopady hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode

Garant: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Požiare v prírode, ak nie sú včas likvidované, môžu mať za následok vážne ohrozenie prírody. Zásahy s použitím hasiacich pien prestavujú vnášanie týchto látok do prírodného prostredia a môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia. Je preto dôležité poznať hasiace látky nielen z hľadiska hasiacich vlastností, ale aj posúdiť ich vplyv na životné prostredie. Pre súčasný nedostatok informácií o ekotoxikologických vlastnostiach a biologickej odbúrateľnosti hasiacich pien budú skúmané fyzikálne a chemické vlastnosti pien, vplyv vonkajších podmienok na hasiacu účinnosť a stabilitu peny a navrhne sa systém hodnotenia parametrov vlastností pien a screening na selekciu pien. Tieto informácie sú nevyhnutnou súčasťou každého hasičského zásahu, aby bol vedený čo najefektívnejšie a najprijateľnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0488/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Buštorová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Kasalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Novotný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondruškaspoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Renáta Šantaváspoluriešiteľ
Ing. Alena Tomengová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Duchoňspoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc.spoluriešiteľ