13. 11. 2019  7:43 Stanislav
Akademický informačný systém

Projekty


Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia

Garant: doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Existencia univerzálneho - bezbariérového prostredia je jednou z podmienok sociálnej inklúzie a zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb. Nakoľko účinok platných legislatívnych predpisov týkajúcich sa riešenia tejto problematiky sa v praxi javí ako nedostatočný, musia sa hľadať iné, účinnejšie metódy. Jednou z nich je tzv. certifikácia objektov z hľadiska nárokov štyroch relevantných skupín zdravotného postihnutia ? telesného, zrakového, sluchového a mentálneho. Predkladaný projekt audítorského programu má zámer stanoviť základné požiadavky na stavby určené pre bývanie, vzdelávanie, služby, dopravu a voľný čas tak, aby boli bezbariérovo prístupné v celom rozsahu nielen pre všetkých návštevníkov a užívateľov služieb, ale poskytovali aj možnosť zamestnania zdravotne postihnutých osôb. Objekty, ktoré splnia stanovené požiadavky auditu získajú certifikát a budú označené medzinárodnými symbolmi prístupnosti tak, aby boli kompatibilné s Európskou úniou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Identifikácia projektu:1/0707/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0