15. 11. 2019  18:55 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Skúsenosti z praxe potvrdzujú, že problematika degradácie materiálov počas prevádzky a následné lomy súčastí sú veľmi aktuálne. Veľká časť súčiastok a rôznych konštrukcii sa v prevádzke zaťažuje dynamicky v rôznych teplotných podmienkach a pri pôsobení rozličných prostredí. Vplyv prevádzkových podmienok spôsobuje poškodenie a porušenie súčiastok. Z toho dôvodu je nevyhnutné laboratórne skúmať vlastnosti materiálov a získané poznatky a informácie ponúknuť výrobcom a užívateľom strojných súčiastok a zariadení.Vedecký projekt je orientovaný na štúdium degradačných procesov a poškodzovania súčastí v závislosti od mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Výskum bude aplikovaný na rôznych tepelne spracovaných vzorkách materiálov, ktoré budú laboratórne skúšané pri rôznych mechanických zaťaženiach (aplikované mechanické zaťaženie bude statické, dynamické). Skúšobné vzorky budú analyzované z hľadiska fraktografie a morfologických zmien mikroštruktúry. Súčasťou projektu bude návrh nových materiálových modelov a nelineárnych štrukturálnych prvkov pre vybrané skúšky materiálov.Degradácia materiálov bude študovaná fraktografiou lomových plôch experimentálnych vzoriek materiálov a morfologickými zmenami ich mikroštruktúry. V procese porušovania a medzných stavov nastáva aj zmena morfologických charakteristík a úžitkových vlastností materiálov. Získané informácie je možné v budúcnosti využiť aj pri riešení rôznych expertíznych analýz a rozborov reálnych poškodených súčiastok z praxe.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikace projektu:2/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:05. 01. 2009
Datum ukončení projektu:21. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ