25. 1. 2020  8:17 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávaniana technických univerzitách.

Garant: PhDr. Jozef Rybárik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ľudská spoločnosť v súčasnosti prechádza výraznými zmenami. Niektoré z nich sú symptómami krízy ľudskej civilizácie. Takými sú predovšetkým nepriaznivá environmentálna situácia, neriešenie neúnosnej sociálnej situácie širokých vrstiev obyvateľstva najmä v rozvojových krajinách a fenomén terorizmu. Globalizácia a jej rýchle napredovanie, do ktorej sa vkladajú veľké nádeje pri ich riešení, je síce zákonitý, ale vnútorne veľmi protirečivý a rozporuplný proces, ktorý sa podriaďuje potrebám medzinárodného kapitálu a nedostatočne zohľadňuje širšie spoločenské a ľudské súvislosti civilizačného vývoja. Nezastupiteľné miesto v rozvoji ľudskej spoločnosti, vrátane riešenia krízových javov, prináleží vede a technike. Súčasná civilizácia však tieto možnosti nie vždy dostatočne využíva. Riešiteľský kolektív bude skúmať postavenie, úlohy a možnosti vedy a techniky v procese globalizácie a nadväzne na to nutné zmeny v príprave človeka na ne so zameraním na humanizáciu vzdelávania na technických univerzitách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra humanitných vied (SvF)
Identifikácia projektu:1/0386/09
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0