17. 10. 2019  4:35 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Metalografické rozbory a mechanické skúšky materiálov

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Skúsenosti z praxe potvrdzujú, že problematika degradácie materiálov počas prevádzky a následné lomy súčastí sú veľmi aktuálne. Veľká časť súčiastok a rôznych konštrukcii sa v prevádzke zaťažuje dynamicky v rôznych teplotných podmienkach a pri pôsobení rozličných prostredí. Vplyv prevádzkových podmienok spôsobuje poškodenie a porušenie súčiastok. Z toho dôvodu je nevyhnutné laboratórne skúmať vlastnosti materiálov a získané poznatky a informácie ponúknuť výrobcom a užívateľom strojných súčiastok a zariadení.Vedecký projekt je orientovaný na štúdium degradačných procesov a poškodzovania súčastí v závislosti od mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Výskum bude aplikovaný na rôznych tepelne spracovaných vzorkách materiálov, ktoré budú laboratórne skúšané pri rôznych mechanických zaťaženiach (aplikované mechanické zaťaženie bude statické a dynamické). Skúšobné vzorky budú analyzované z hľadiska fraktografie a morfologických zmien mikroštruktúry.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:3/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:21. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ