17. 6. 2019  10:47 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie spinovej polarizácie v nanoštruktúrach elektrickým prúdom

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V predkladanom projekte navrhujeme teoretické a numerické skúmanie spinovej polarizácie elektrónov v polovodičových nanoštruktúrach v dôsledku toku elektrického prúdu. Náš prístup využíva tri komplementárne metodiky: mezoskopický model v stacionárnom nerovnovážnom stave, prechodné procesy v mezoskopickom modeli a numerické modelovanie z prvých princípov. Ich syntézu dosiahneme nie len systematický a komplexný pohľad na proces spinovej polarizácie, ale zároveň preskúmame možnosti jej zosilnenia, čo je nevyhnutnou podmienkou pre reálne aplikácie tohto javu v spinotronike.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0452/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0