20. 11. 2019  22:59 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná metalografická a TEM analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pomocou , TEM, elektrónovej difrakcie a EDX boli analyzované vzorky pripravené z legovaných ocelí. Výsledky analýzy boli použité na úpravu materiálového dizajnu ocelí.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:52/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:08. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:12. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ