22. 10. 2019  11:32 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Vyhodnotenie mikroštruktúry a tvrdosti odliatku

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium degradácie vzoriek materiálov s využitím riadkovacej elektrónovej mikroskopie a fraktografie. Spracovanie, vyhodnotenie a zovšeobecnenie výsledkov mechanických skúšok a úžitkových vlastností materiálov, numerickej simulácie a experimentálnych meraní za účelom optimalizácie skúmaných technologických procesov a získania ďalších poznatkov o degradačných procesoch materiálov
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:22/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:16. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ