18. 10. 2019  0:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza poškodenej ojnice /posudok/

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Degradácia materiálu bude študovaná fraktografiou lomových plôch experimentálnych vzoriek materiálov a morfologickými zmenami ich mikroštruktúry. V procese porušovania a medzných stavov nastáva aj zmena morfologických charakteristík a úžitkových vlastností materiálov. Získané informácie je možné v budúcnosti využiť aj pri riešení rôznych expertíznych analýz a rozborov reálnych poškodených súčiastok z praxe.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:38/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:30. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:04. 05. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.zodpovedný riešiteľ