17. 6. 2019  10:37 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia riadenia mechatronického systému

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je venovaný výskumu v oblasti optimalizácie riadenia mechatronických systémov. Rozpracovávané budú metódy optimalizácie návrhu inteligentných sysytémov, návrhu riadiacich a výkonových častí systémov, vrátane návrhu senzorových systémov a algoritmov spracovania informácii. Riešené budú inteligentné pohybové systémy s využitím nových metód v oblasti neuro-fuzzy štruktúr.Ďalej budú riešené problémy sledovania trajektórií s vysokou dynamickou presnosťou, pričom bude použitá metóda riadenia s premenlivou štruktúrou s vylúčením negatívnych vlastnosti kĺzavých režimov. Riešené bude modelovanie a parametrická identifikácia systémov s viachodnotovými charakteristikami, ktoré sú opísané nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami. Riešené budú otázky optimlazácie na báze evolučných výpočtov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0690/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0