18. 9. 2019  23:51 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia pravdepodobnostných metód na obnovenie spoľahlivosti betónových stavieb

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Stavebná infraštruktúra doposiaľ v nie dostatočnej miere profitovala z vývoja v oblasti 3D modelovania a pravdepodobnostných metód vyššej úrovne. Projekt rieši metodiku obnovenia spoľahlivosti betónových stavieb všeobecne a stavieb infraštruktúry špeciálne. Z aspektu návrhovej životnosti betónových stavieb treba uvážiť aj vplyv časového faktora na zmeny vlastností betónu a oceľovej výstuže. Vytypované konštrukcie budú analyzované na základe nových výsledkov mechaniky porušovania, nelineárnej počítačovej simulácie a pravdepodobnostných metód vyššej úrovne. V rámci projektu budú experimentálne overené aj možnosti uplatnenia nových materiálov a technológií na obnovenie spoľahlivosti a zvýšenie robustnosti betónových stavieb na mimoriadne zaťaženia. Dosiahnuté výsledky budú aplikované na obnovu bezpečnosti, používateľnosti a trvanlivosti betónových konštrukcií a teoretickým podkladom pre zdokonaľovanie návrhových metód na zníženie citlivosti na zaťaženia spôsobujúce náhle zrútenie (progressive collapse).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0306/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0