17. 6. 2019  6:56 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj integrovaného meracieho systému na kontinuálny monitoring deformácií mostov cez Dunaj v Bratislave. Vypracovanie projektu, návrh modulárnej štruktúry meracieho systému, spôsobu zberu, spracovania a analýzy údajov. Lokalizácia centrálnej jednotky a referenčných (vzťažných) bodov systému. Návrh komunikačných subsystémov na zber údajov a riadenie systému, jeho súčastí. Verifikácia údajov poskytovaných systémom. Návrh informačných úrovní, ich limitných hodnôt a zoznam činností realizovaných po prekročení limitných hodnôt. Aplikácia systému na Novom moste v Bratislave, jeho realizácia a skúšobná prevádzka. Návrh modulov pre ďalšie mosty v Bratislave
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0706/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0