23. 8. 2019  4:06 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Kvalita elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na dve kľúčové oblasti súčastnej elektroeneregetiky, v ktorej sa uplatňujú princípy trhovej ekonomiky: kvalita elektrickej energie a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. Problematika kvality elektrickej energie je vysoko aktuálna z dôvodov: využívanie výkonovej elektroniky, nasadzovanie obnoviteľných zdrojov el. energie, hromadné využívanie svetelných zdrojov s elektr. predradníkmi. Je dôležité definovať zdroje energ. rušenia a analyzovať ich vplyv na zariadenia v elektrizačnej sústave (ES). Spoľahlivosť dodávky el. energie úzko súvisí so spoľahlivosťou a bezpečnosťou ES. Využitím pravdepodobnostných metód hodnotenia bezpečnosti (PSA) je možné dosiahnuť účinné zvyšovanie spoľahlivosti a bezp. ES. PSA ako nástroj hodnotenia spoľahlivosti a rizika potencionálne nebezpečných technológií sa úspešne využíva v mnohých oblastiach. Využívanie PSA v ES by umožnila účinné monitorovanie a riadenie rizika prevádzky ES.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0687/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0