17. 9. 2019  10:33 Olympia
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na rozvoj algebrického prístupu k návrhu nelineárnych systémov , riadenie časovo oneskorených (time delayed) systémov a systémov s obmedzeniami veličín ako súčasť hybridných , autonómnych a inteligentných systémov. Rozvíja metódy simulácie, modelovania a automatizovaného návrhu riadených systémov s využitím numerických a symbolických metód a programov. Venuje sa formulácií riešených problémov v rámci vnorených (embedded) systémov a PLC, spracovaniu signálov potrebných pre riadenie, zohľadneniu aspektov riadenia cez internet, mobilné a rádiové siete, identifikácii a kompenzácii nelinearít. Dominantným aspektom je integrácia jednotlivých spomenutých prístupov pri implementácii a fyzickej realizácii konkrétnych algoritmov a štruktúr riadenia. Pôjde najmä o vzdialené riadenie experimentov, riadenie reálneho modelu vrtuľníka (lietajúcich bezpilotných zariadení) a ďalších silno nelineárnych, príp. aj nestabilných systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0656/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0