Jul 19, 2019   12:08 p.m. Dušana
Academic information system

Projects


Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania

Supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na vývoj a integráciu vzdelávacích modulov s možnosťami, ktoré poskytuje laboratóriuobnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa buduje na katedre elektroenergetiky FEI STU v Bratislave. Cieľom je vyvinúť sériu modulov, ktoré bude možné využiť vo viacerých predmetoch štúdia na zlepšenie názornosti prednášanej látky jednak pre interných, ako aj dištančných študentov a to kolektívnou formou na cvičeniach, ale aj individuálnou formou samoštúdia, nakoľko bude možné pre registrovaných študentov pristupovať k systémom laboratória aj prostredníctvom vzdialeného rozhrania cez sieť Internet.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of electrical power engineering (FEEIT)
Project identification:3/7248/09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0