Jul 23, 2019   1:44 p.m. Oľga
Academic information system

Projects


Podpora výchovy technickej inteligencie a formovanie manažérskych návykov a podnikateľských zručností poslucháčov FEI a FIIT STU

Supervisor: doc. Ing. Milan Žiška, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vzdelávacie aktivity zamerané na osvojenie si základných riadiacich a podnikaterských schopností a s tým súvisiacich moderných prvkov manažérstva kvality pri realizácii tímových projektov, inovácie predmetu Manažment kvality v dennej forme. To všetko podporené modernými elektronickými formami vzdelávania a výchovy, umožňujúcimi využiť pripravené materiály pre elektronické dištančné vzdelávanie a tréning prostredníctvom internetu pre iné univerzity podobného zamerania, ako aj záujemcov z praxe. Realizácia virtuálneho pedagogického laboratória a progresívnych študijných metód pre manažérstvo kvality v študijných programoch FEI a FIIT STU.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:3/7413/09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0