24. 6. 2019  22:10 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Laboratórium programového riadenia výrobných systémov bude slúžiť na výučbu princápov automatického riadenia a jeho programovania v oblasti pružnej výroby, prostredníctvom rôznych v technickej praxi často používaných spôsobov riadenia. V tomto laboratóriu budú využité reálne prvky riadiacich systémov. Študenti prostredníctvom tohto laboratória získajú a upevnia si profesné kompentencie, vyžadované súčasným trhom práce od absolventa technickej univerzity. V rámci projektu budú tiež vypracované a na internet sprístupnené študijné materiály, ktoré umožnia efektívnu prácu v laboratóriu a zárovň poslúžia ako základ pre ďalší rozvoj znalostí a schopností našich absolventov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:3/7131/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:17
Počet oficiálních pracovníků projektu:17

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Silvia Šebeňová, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Kerak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Angela Javorová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Zuzicová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radovan Zvolenský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Horváthspoluriešiteľ