18. 9. 2019  19:52 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Laboratórium programového riadenia výrobných systémov bude slúžiť na výučbu princápov automatického riadenia a jeho programovania v oblasti pružnej výroby, prostredníctvom rôznych v technickej praxi často používaných spôsobov riadenia. V tomto laboratóriu budú využité reálne prvky riadiacich systémov. Študenti prostredníctvom tohto laboratória získajú a upevnia si profesné kompentencie, vyžadované súčasným trhom práce od absolventa technickej univerzity. V rámci projektu budú tiež vypracované a na internet sprístupnené študijné materiály, ktoré umožnia efektívnu prácu v laboratóriu a zárovň poslúžia ako základ pre ďalší rozvoj znalostí a schopností našich absolventov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:3/7131/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Silvia Šebeňová, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Kerak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Angela Javorová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Zuzicová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radovan Zvolenský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Horváthspoluriešiteľ