Oct 23, 2019   4:27 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy.

Supervisor: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Jeden z riešiteľov ja autorom modelu alternatívneho mechanického pohonu (AMP), na ktorom dlhodobe pracuje. Princíp spočíva v cyklickej premene potenciálnej energie hmotného objektu v tiažovom poli zeme. Jedna z možností zabezpečenia opakovania procesu je využitie elastickej energie. Teoretické východiská boli zatiaľ prezentované odbornej verejnosti len na veľmi jednoduchej odbornej úrovni, a neboli podrobne analyzované. Takisto účinnosť celého mechanizmu nebola teoreticky zdôvodnená. Je preto vhodné posúdiť možnosť realizácie takého mechanizmu, fyzikálne zdôvodnenie jeho činnosti a možnosti jeho praktickej aplikovateľnosti v technickej praxi.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:053-001STU-8/2008
Project status:Successfully completed
Project start date :12. 12. 2008
Project close date:31. 10. 2009
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ