14. 10. 2019  7:34 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Expertný posudok na využitie tiažovej sily pri generovaní horizontálneho pohybu mechanickej sústavy.

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jeden z riešiteľov ja autorom modelu alternatívneho mechanického pohonu (AMP), na ktorom dlhodobe pracuje. Princíp spočíva v cyklickej premene potenciálnej energie hmotného objektu v tiažovom poli zeme. Jedna z možností zabezpečenia opakovania procesu je využitie elastickej energie. Teoretické východiská boli zatiaľ prezentované odbornej verejnosti len na veľmi jednoduchej odbornej úrovni, a neboli podrobne analyzované. Takisto účinnosť celého mechanizmu nebola teoreticky zdôvodnená. Je preto vhodné posúdiť možnosť realizácie takého mechanizmu, fyzikálne zdôvodnenie jeho činnosti a možnosti jeho praktickej aplikovateľnosti v technickej praxi.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:053-001STU-8/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ