25. 8. 2019  18:06 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a príprava perspektívnych magnetických, nanomagnetických a hybridných kompozitných materiálov pre nové aplikácie v elektrotechnike, elektronike a automobilovom priemysle

Garant: prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vybrané magneticky mäkké a hexagonálne ferity pripravené v rámci projektu sa budú analyzovať z hľadiska úpravy ich magnetických a elektrických vlastností pre cielené aplikácie v elektronike, pre záznam informácií, pre senzory v technických zariadeniach a pre biokompatibilné senzory. Nosnými postupmi úpravy zmien štrukturálneho stavu a vlastností feritov bude metóda vhodne vybraných prímesových prvkov a vhodná metóda technológe syntézy materiálov. Časť výskumu sa zameriava na vlastnosti kompozitných feritových polymérov, ktoré sa budú pripravovať zmiešaním novo vzniknutých feritových častic s primeraným obsahom vybraných polymérov. Budú sa tu skúmať hybridné vlastnosti, ktoré nemajú konvečné magnetiká s cieľom rozšíriť možnosť ich aplikácie do oblastí vyšších frekvencií s nižšou spotrebou energie, s protikoróznou odolnosťou a s cieľom vyvinúť biokompatibilné magnetiká. Príprava materiálov a štrukturálne procesy budú monitorované SEM, TEM, Rtg difrakcia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0575/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0