16. 10. 2019  21:50 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Rýchla plynová chromatografia na analýzu endokrinných disruptorov v matriciach životného prostredia.

Garant: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je venovaný vývoju rýchlych a citlivých analytických metód na monitorovanie endokrinných disruptorov (EDCs) na hladine ultra-stopových koncentrácií. Výskyt a koncentrácia environmentálnych EDCs je výborným markerom pre sledovanie dopadu na ľudský organizmus. Zoznam prioritných EDCs v Európskej únii zahŕňa radu endokrinné aktívnych pesticídov a rôznych aromatických zlúčenín. Toto sleduje vedecké požiadavky na lepšie pochopenie vplyvu polutantov, zvýšenie spoľahlivosti analytických výsledkov, čo stimuluje ustanovenie nových právnych nariadení a smerníc na účinnejšiu kontrolu znečistenia životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov. Sľubným riešením ako dosiahnuť nízke medze stanovenia, predovšetkým v zložitých matriciach (potraviny, vody) je kombinácia úpravy vzorky (použitím rýchlych a efektívnych metód úpravy) a stanovenia analytov rýchlou GC, GC-MS za optimálnych podmienok. Parametre a robustnosť vyvinutej metódy sa budú hodnotiť použitím chemometrického prístupu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0390/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0