25. 9. 2020  2:10 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, NMR, UV/Vis/NIR a FT-IR spektroskopie) a elektrochemických techník (cyklická voltametria). Výskum je zameraný hlavne na fyzikálnochemickú charakterizáciu organických materiálov so špecifickými vlastnosťami (napr. vodivé polyméry) a na skúmanie magnetických, redoxných a spektroskopických vlastností komplexov prechodných prvkov a ich úlohy pri redox reakciách v biologických systémoch. V oblasti fotoindukovaných reakcií sa výskumy orientujú na štúdium primárnych radikálových produktov fotoexcitácie organických zlúčenín a ich komplexov v homogénnych systémoch a tiež v heterogénnych suspenziách oxidu titaničitého EPR technikou spinových lapačov, s cieľom získať informácie o vzájomných vzťahoch medzi fotochemickou reaktivitou a štruktúrou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0018/09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0