22. 9. 2019  16:15 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, NMR, UV/Vis/NIR a FT-IR spektroskopie) a elektrochemických techník (cyklická voltametria). Výskum je zameraný hlavne na fyzikálnochemickú charakterizáciu organických materiálov so špecifickými vlastnosťami (napr. vodivé polyméry) a na skúmanie magnetických, redoxných a spektroskopických vlastností komplexov prechodných prvkov a ich úlohy pri redox reakciách v biologických systémoch. V oblasti fotoindukovaných reakcií sa výskumy orientujú na štúdium primárnych radikálových produktov fotoexcitácie organických zlúčenín a ich komplexov v homogénnych systémoch a tiež v heterogénnych suspenziách oxidu titaničitého EPR technikou spinových lapačov, s cieľom získať informácie o vzájomných vzťahoch medzi fotochemickou reaktivitou a štruktúrou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0018/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0